Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej sklepu mjakmaterialy.pl

Regulamin sprzedaży internetowej sklepu mjakmaterialy.pl
1. Informacje ogólne
2. Zamówienia
3. Płatności
4. Wysyłka
5. Reklamacje
6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
7. Dane osobowe
8. Postanowienia końcowe

1. Informacje ogólne
a) Właścicielem sklepu internetowego mjakmaterialy.pl jest Paulina Krzymowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FHU JULIA PAULINA KRZYMOWSKA Warpuny, ul.Wolności 13a 11-731 Sorkwity, REGON: 386638628, NIP: 7422054720. e-mail: infomjakmaterialy@gmail.com; nr rachunku bankowego:  Bank Pekao 69 1240 1617 1111 0011 0479 8525, zwany dalej Sklepem M jak Materiały.
b) Firma zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
c) Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy zawartej między Klientem Sklepu (dalej Klient), a Sklepem M jak Materiały.

2.Zamówienia
a) Zamówienia można składać poprzez stronę internetową mjakmaterialy.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok.
b) Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku,.
c) Na stronie internetowej znajdują się dostępne towary, chyba że w opisie towaru wskazane jest, że towar nie jest dostępny/oczekuje na dostawę.
d) W zakładce OUTLET znajdują się towary pochodzące najczęściej z końcówek belek. Mogą zdarzyć się drobne skazy, przeszycia, przybrudzenia. Towary z tego działu nie podlegają zwrotowi

e) Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
f) Składając zamówienie prosimy podać dane adresowe i kontaktowe, a także dokonać wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy produktu.
g) Poprzez złożenie zamówienia przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
h) Sklep M jak Materiały wystawia dowody zakupu tj. paragony lub faktury VAT sprzedaży według wyboru Klienta, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu.
i) Do wartości zamówienia zostaną doliczone koszty dostawy  zgodnie z wysokością podaną przed akceptacją zamówienia przez Klienta.
j) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia które zawierać będzie:
*Przedmiot zamówienia
*Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów i usług w tym koszt dostawy i dodatkowe koszty (jeśli występują)
*Wybraną metodę płatności
*Wybrany sposób dostawy
k) W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
l) Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy kupna/sprzedaży ze sklepem M jak Materiały zgodnie z treścią regulaminu.
m) informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywinego.
n) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. Płatności
a) Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:
– przelewem na rachunek bankowy sklepu M jak Materiały wskazany w pkt. 1 lit. a) niniejszego regulaminu
–  platforma płatnicza przelewy24.pl
b) Wysyłka towaru następuje w ciągu 10 dni roboczych od uznania rachunku FHU JULIA PAULINA KRZYMOWSKA pełnej wpłaty za towar wraz z kosztami przesyłki.
c) Brak uznania rachunku bankowego wskazanego pkt. 1 lit. a), w ciągu 3 dni roboczych od wysłania przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z anulacją zamówienia.

4.Wysyłka
a) Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Inpost paczkomaty.
b) Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
c) Czas realizacji zamówienia to 10 dni roboczych liczone od momentu uznania rachunku bankowego Sklepu M jak Materiały w pełnej wysokości za złożone zamówienie.
d) Dostawy towarów realizowane są również do krajów Unii Europejskiej.

5. Reklamacja
Sklep M jak Materiały jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), bądź jest niezgodny z umową. Rękojmia albo odpowiedzialność za niezgodność z umową za wady fizyczne rzeczy obejmuje tylko wady fabryczne, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, które istniały w chwili wydania rzeczy lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W szczególności nie są objęte rękojmią uszkodzenia powstałe na skutek działania lub zaniechania Klienta, np.: z powodu urazów mechanicznych, zniszczenia, zalania, czy też używania nie zgodnie z przeznaczeniem.
a) W razie stwierdzenia wad towaru należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sklep M jak Materiały za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres infomjakmaterialy@gmail.com lub w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 1 lit. a) regulaminu. Sklep M jak Materiały zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
b) W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, jego adres, nr zamówienia oraz opisać na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową. Do wykonania uprawnień z rękojmi lub niezgodności z umową,  niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w postaci paragonu lub kserokopia faktury sprzedaży.
c) W razie konieczności odesłania towaru do Sklepu M jak Materiały lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. W razie uznania reklamacji za zasadną Sklep ponosi koszty związane z przesyłką.
d) Jeżeli naprawa towaru, bądź jego wymiana okażą się niemożliwe Klientowi zostanie zwrócona wartość ceny towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentacji sprzedaży. Jeżeli korekcie zostanie poddana faktura sprzedaży, klient jest obowiązany do odesłania podpisanej faktury korygującej. Kwota ceny sprzedaży zostanie Klientowi zwrócona na podane konto bankowe lub przekazem pocztowym.
e) W przypadku odesłania towaru przez Klienta, obowiązany jest on do opakowania i zabezpieczenia rzeczy przed uszkodzeniem w sposób odpowiadający rodzajowi towaru, z uwzględnieniem jego charakteru i właściwości.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
a) Klient będący osobą fizyczną, nienabywający towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep M jak Materiały oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14dni. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane na adres:
FHU JULIA PAULINA KRZYMOWSKA Warpuny, ul.Wolności 13a 11-731 Sorkwity bądź drogą elektroniczną na adres: infomjakmaterialy@gmail.com
b) Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (mail, poczta). Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
c) Towar odsyłany musi być dostarczony w stanie niezmienionym tj. nie może nosić śladów użytkowania, materiał nie może być pocięty.
d) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wartość odesłanego towaru bez kosztów wysyłki do 3 dni roboczych liczonego od momentu wejścia w posiadanie Sklepu M jak Materiały zwracanej rzeczy. Zwrot płatności dokonywany jest na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.
e) W przypadku odstąpienia od umowy Klient wysyła towar do Sklepu M jak Materiały odpowiednio zabezpieczony wraz z dokumentem sprzedaży (paragon, faktura).
Zwrot towaru następuje na adres:
FHU JULIA PAULINA KRZYMOWSKA Warpuny, ul. Wolności 13a 11-731 Sorkwity
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.

7.Dane osobowe
a) Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych przekazanych podczas rejestracji Konta Klienta oraz składania zamówienia.
b) Administratorem Państwa  danych osobowych jest FHU JULIA Paulina Krzymowska z siedzibą w Warpunach przy ul. Wolności 13a
c) Powierzone przez Użytkowników dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówień.
d) Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep M jak Materiały
e) Przysługuje Państwu prawo do zażądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do zmiany, zablokowania, lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.
f) W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, Poczta Polska. Przekazywanie Państwa danych ograniczone jest do wymaganego minimum.

Postanowienia końcowe
a) Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mjakmaterialy.pl. Każdy użytkownik ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.
b) Postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W wypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz 827).
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www. mjakmaterialy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Translate »